Diensten

Verschoor & Bras is een expertisebureau werkzaam op het gebied van scheepstechniek, werktuigkunde en alles wat je onder de noemer maritieme techniek zou kunnen scharen. Wij behandelen casco- en machineschades, voeren keuringen en inspecties uit en adviseren op allerlei scheepvaart-gerelateerde terreinen, zowel bij zee- en binnenvaartschepen als bij jachten, baggermaterieel, technische installaties en waterbouwkundige werken zoals kranen, kades, bruggen en sluizen.

Schadebehandeling

  • Schade aan casco en machinerieën van zeeschepen, binnenvaartschepen, jachten, baggermaterieel, land- en aannemingsmaterieel en technische installaties en machines en walkranen.
  • Schade aan waterbouwkundige werken zoals havenkades, sluizen en bruggen.

In het geval van schade krijgen wij opdracht van verzekeraars van schepen via de assurantiemakelaars, Lloyd’s agents of rechtstreeks van rederijen. Onze opdracht omvat het opnemen van de schade, het bepalen van reparatiekosten, vaststellen van de oorzaak en het verzorgen van voor- en eindrapportages. In de zeescheepvaart worden wij bovendien vaak gevraagd om tijdverliesclaims te behandelen.


Keuringen

  • Casco- en veiligheidskeuringen van binnenvaartschepen ten behoeve van verlenging van het Certificaat van Onderzoek en/of Goedkeuring.
  • Het verrichten van ultrasonore diktemetingen aan casco’s in verband met bovengenoemde keuringen.

Ons zusterbedrijf Marinco Survey beschikt over experts die zijn aangesloten bij het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart. NBKB is gemandateerd om namens de Nederlandse overheid certificerende inspecties uit te voeren voor binnenschepen. Wij hebben ons gespecialiseerd in keuringen van bunkerstations en bunker-/bilgeboten die niet onder klasse vallen.


Taxaties

In opdracht van verzekeraars, banken en scheepseigenaren voeren wij regelmatig taxaties uit aan boord van binnenvaart- en zeeschepen. Wij hebben mensen in dienst die zijn aangesloten bij het VRT (Verenigd Register van Taxateurs).

P & I-zaken

In het geval van calamiteiten, bijvoorbeeld een oliemorsing aan boord van een schip waarbij het oppervlaktewater, oevers, kades of overige kunstwerken vervuild raken, wordt onze hulp ingeroepen door de lokale P&I-correspondent. In zo’n geval verrichten wij de noodzakelijke inspecties in overleg met de plaatselijke autoriteiten en begroten wij de schoonmaakkosten. Vanzelfsprekend onderzoeken wij ook de oorzaak van de calamiteit.

Nautische aangelegenheden

Bij ons kantoor zijn experts met een nautische achtergrond werkzaam. Zij beschikken over de juiste opleiding en werkervaring om desgewenst nautische geschillen te onderzoeken. Bij bijvoorbeeld aanvaringen, grondingen en bergingen kan een beroep worden gedaan op hun expertise.

Arbitrage

In geval van onenigheid tussen partijen wordt Verschoor & Bras door partijen, betrokken juristen of de rechtbank waar een zaak voorkomt aangesteld om op basis van de beschikbare informatie als getuige-deskundige of arbiter op te treden en een (bindend) advies uit te brengen.

Regres

Tijdens schadebehandelingen verzamelen wij desgewenst de noodzakelijke informatie en bewijsstukken om opdrachtgevers in de gelegenheid te stellen regres te kunnen voeren op mogelijk aansprakelijke partijen.